CONDICIONS D’ÚS

Aquesta pàgina inclou informació relativa a les condicions generals d’accés i ús del lloc web https://tma.es (en endavant, el “lloc”) que han de ser conegudes pels seus usuaris, als efectes previstos en la Llei espanyola 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI). 

DADES DEL TITULAR DEL LLOC 

Titular: Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L. (en endavant, “TMA”). 

CIF: B-60564077. 

Domicili social i de contacte: Av. Can Fontanals, s/n 08195 – Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Espanya. 

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full B-114182, Tom 27116, Foli 192, Inscripció 1a. 

Correu electrònic de contacte: tma@tma.es. 

Telèfon de contacte: + 34 902 25 41 11. 

Fax de contacte: + 34 936 74 16 52. 

CONDICIONS D’ ACCÉS AL LLOC 

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels seus usuaris, que coneixen i accepten els advertiments legals, així com les condicions i els termes d’ús que conté. Aquest accés és completament gratuït i no requereix de registre o subscripció prèvia.

 

Si l’usuari no està d’ acord amb el contingut de les presents condicions generals d’ ús i navegació, ha d’ abandonar el lloc, no accedint-hi i no disposant dels serveis que ofereix.

 

L’usuari garanteix la veracitat i l’autenticitat de la informació proporcionada, si s’escau, i es compromet a mantenir aquesta informació actualitzada. Així mateix, assegura tenir més de 14 anys d’edat.

 

Les connexions amb altres llocs web que hi pogués haver, així com l’ús que l’usuari pot fer d’ells, estan subjectes a les presents condicions generals i als condicionaments específics eventuals que requereixin els esmentats llocs web. Qualsevol utilització diferent de l’ autoritzada està expressament prohibida.

 

A més, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’ usuari es compromet a no publicar, ni transmetre, ni difondre:

 

 • Continguts que promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l’ ordre públic. 
 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’ apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. 
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes tant constitucionalment com en els tractats internacionals. 
 • Informació o continguts que suposin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial (inclosos, però no de forma limitativa, patents, marques i copyright), de TMA o de tercers. 
 • Publicitat no autoritzada o demanada, spam, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etcètera. 
 • Programes de dades, virus o malware (programari maliciós) que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d’Internet. 

 

TMA pot modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú, la configuració d’ aquest lloc, les condicions del servei i el seu contingut. També pot eliminar-lo, limitar-lo o suspendre’ l de manera temporal o definitiva i impedir-ne l’ accés, procurant informar l’ usuari d’ aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació en el lloc. 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS 

TMA no pot controlar la utilització que realitzin els usuaris del lloc i dels seus continguts, i per aquest motiu no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial i/o de l’incompliment que realitzi l’usuari d’aquestes condicions d’accés i ús, així com de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquest lloc respecte a qualsevol dels seus serveis, sens perjudici, en qualsevol cas, de les accions legals que corresponguin a TMA.

 

TMA no pot garantir la disponibilitat permanent i continuïtat quant al funcionament del lloc, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els serveis que inclou.

 

Així, s’ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l’ ús que els usuaris puguin realitzar d’ ell. En qualsevol cas, TMA realitzarà tots els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada del lloc.

 

Així mateix, TMA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’ usuari, d’ un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l’ activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’ identificació de l’ usuari registrat en el navegador, o dels danys, els errors o les inexactituds que poguessin derivar-se d’ un mal ús o funcionament.

 

L’usuari accepta que el lloc ha estat creat i desenvolupat de bona fe per TMA, amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, tot i que pugui incloure imprecisions o errades. Per aquest motiu, l’usuari exonera a TMA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc li pogués ocasionar durant la navegació.

 

En el supòsit que l’ usuari causés qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquest usuari n’ és l’ únic responsable. Així mateix, l’ usuari es farà càrrec de les despeses, els costos i, si escau, les indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l’ incompliment del que estableixen les presents condicions i en la normativa aplicable. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Tots els continguts del lloc web (inclosos, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, bàners, programari i els seus diferents codis font, àudio i vídeo), així com el mateix lloc web com a presentació visual, són propietat de TMA, o dels seus proveïdors de continguts, els quals han estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per la seva part, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (és a dir, la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de TMA.

 

Tot el programari utilitzat en l’ús i el desenvolupament del lloc web és propietat de TMA o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

 

Queda prohibida a qualsevol usuari, sense l’ autorització prèvia per escrit de TMA, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’una altra propietat dels continguts, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la realització dels actes següents, tant pel que fa al lloc com als seus continguts:

 

 • Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol persona hi pugui accedir des del lloc i en el moment que triï. 
 • Qualsevol forma de distribució, inclosos, sense caràcter limitatiu, la venda, el lloguer i/o el préstec. 
 • Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o de part del lloc web o dels seus continguts. 
 • Qualsevol forma de transformació, total o parcial, inclosa la creació de productes i/o serveis derivats. 
 • Qualsevol altra forma d’ accés que inclogui les formes anteriors o altres de diferents. 
 • Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i/o reutilització de la totalitat o d’una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, i/o l’extracció i/o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials. 

 

No obstant això, l’usuari pot visualitzar lliurement el lloc web i els seus continguts i descarregar-los per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones o entitats, ja sigui a títol gratuït o onerós.

 

Consegüentment, la posada a disposició i l’ ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’ àudio i de vídeo i el programari propietat de TMA, o dels seus proveïdors, que figuren en el lloc, i qualsevol altre contingut, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’ un dret d’ ús en favor de l’ usuari.

 

Les marques, els logotips, els signes distintius o els rètols que apareixen al lloc són titularitat de TMA, o han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular i estan degudament registrats o en procés de registre. L’ ús no autoritzat o indegut d’ aquests elements és una infracció dels drets de propietat industrial de TMA o d’ altres tercers propietaris.

PROCEDIMENT EN EL CAS D’ ACTUACIONS IL·LÍCITES 

TMA vetlla perquè els continguts del lloc no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o fomentin la violència. També procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

En el supòsit que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través d’aquest lloc web i, en particular, de la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o altres drets, haurà de trametre una notificació a TMA amb la informació següent:

 

 • Dades personals de la persona que reclama: nom, adreça, telèfon i email. 
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita i la indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització a les pàgines web. 
 • En cas que hi hagi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-la i la seva signatura. 
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i de caràcter il·lícit pel que fa a la utilització dels continguts o a la realització de les activitats descrites. 

ENLLAÇOS A TERCERS

Al lloc s’han inclòs enllaços a altres pàgines web d’entitats alienes a TMA, que no assumeix la responsabilitat derivada dels seus continguts, així com tampoc dels productes o serveis que ofereixin i dels possibles virus i malware (programari maliciós) que puguin contenir. 

ENLLAÇOS AL LLOC 

Queda terminantment prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest lloc web que puguin afectar el seu contingut, com vincles (o enllaços) i similars.

 

També es prohibeixen els enllaços a aquest lloc web des de pàgines web, o altres mitjans, contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic o que atentin contra el bon nom o la imatge de TMA o de qualsevol dels seus signes distintius.

 

Els enllaços a alguna de les pàgines d’aquest lloc web que no contravinguin les prohibicions esmentades hauran de complir el següent: l’usuari haurà de saber que està accedint a aquest lloc web i, a més, en el seu navegador haurà d’aparèixer la URL (“Uniform Resource Locator”) corresponent a la pàgina amb la qual enllaça.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ 

Les condicions generals d’ aquest avís legal i de qualsevol altre text amb caràcter contractual del lloc es regulen pel que disposa la legislació espanyola.

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb el lloc, els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i el compliment de les presents condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’ aquest lloc web, es resoldrà d’ acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

X

Infórmate

Para solicitar un presupuesto o para resolver cualquier consulta, rellena el siguiente formulario. Estaremos encantados de hablar contigo.